Donatie EKR Stichting

Het bestuur van de stichting Elisabeth Kübler-Ross heeft in de bestuursvergadering van 28 oktober jl. het volgende besloten.

In verband met de opheffing van de Stichting EKR eind 2015 zal het resterend batig saldo worden overgemaakt aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven (LeSt). Het bestuur beschouwt het LeSt als een passend doel, e.e.a. conform artikel 14 zesde lid van de statuten van de Stichting EKR.  In bijgaande toelichting over het LeSt is duidelijk dat de activiteiten passen binnen de voorwaarden.

Er wordt gewerkt vanuit een universele benadering, d.w.z.  niet vanuit een levensbeschouwing of religie. Het LeSt zal aandacht geven aan het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross. Voor het gebruiken van haar naam heeft het bestuur toestemming gegeven. Hiermee is voor het bestuur de cirkel rond. Doelen zijn gehaald, het gedachtegoed van Elisabeth is op velerlei manieren en plekken ingebed in de Nederlandse samenleving.

Een prachtige afronding van het werk van de Stichting E.K.R. In Nederland.

Namens het bestuur,

Yvonne Veltman, Voorzitter stichting EKR

 

Toelichting van Ineke Koedam op de Stichting LeSt

Heel speciaal is het, ons te realiseren hoe alles wat een begin heeft een einde kent, en alles wat een einde kent een begin heeft. Als initiatiefnemer van de Stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven (LeSt) ben ik ongelooflijk dankbaar het resterend batig saldo van de Stichting EKR, als donatie te mogen ontvangen. Hoewel LeSt een volledig nieuw initiatief is, krijgt het werk van Elisabeth Kübler-Ross nadrukkelijk een plek in het LeSt-scholingsaanbod en zal een link worden opgenomen op de website. Hieronder leest u meer over wat LeSt beoogt.

Ineke Koedam, Voorzitter Stichting LeSt i.o.

 

Over LeSt

Het Landelijke Expertisecentrum Sterven (h)erkent sterven als een gelaagd en autonoom proces dat, net als geboorte, bij het leven hoort.  LeSt wil het leven van mensen verbeteren met kennis van en wijsheid over het universele proces van sterven en ziet een samenleving voor zich die aanvaart dat sterven onderdeel is van het leven.

Medicalisering van sterven

Hoewel Elisabeth Kübler-Ross als pionier rondom sterven veel kennis nalaat en de hospicebeweging veel wijsheid en ervaring heeft voortgebracht, is sterven vandaag de dag een gemedicaliseerd proces geworden door eenzijdig materialistische gerichtheid en medische vooruitgang

Sterven een kostbaar en wezenlijk proces

Nu steeds meer mensen in de komende jaren thuis zullen sterven, wordt het hoog tijd universele kennis en wijsheid omtrent sterven op grote schaal beschikbaar te maken. Uitgangspunt is dat mensen er toe doen tot en met het laatste moment van hun leven en dat respect en integriteit ook voor het gestorven lichaam en de gestorvene gelden. Aan de basis liggen het uitgangspunt dat sterven een kostbaar en wezenlijk proces is van ieder mens en de vraag hoe we daar bewust(er) mee om kunnen gaan.

Omgaan met sterven

LeSt bied scholing en educatie om het uiteenlopende (beroeps)groepen in de samenleving mogelijk te maken op een natuurlijke manier met sterven om te gaan. De eerste geaccrediteerde opleiding zal najaar 2016 van start gaan. Daarnaast biedt LeSt advies aan hospices die, in de tendens van professionalisering en medicalisering, zich opnieuw willen of willen blijven verbinden met hun ideële doelstelling de stervende mens nabij te zijn in liefdevolle tijd, aandacht en verzorging. De in ontwikkeling zijnde website zal voorzien in een telefonische hulplijn voor vragen over sterven.

Ineke: ‘Vanuit mijn ervaring en achtergrond wil ik dienstbaar zijn aan het stervensproces en een bijdrage leveren aan verruiming van bewustzijn rondom sterven’.

www.expertisecentrumsterven.nl

Ineke Visser (Koedam) werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker voor Peter Fenwick (UK) naar end-of-life-experiences. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en auteur van diverse boeken waar onder ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood’. Het is haar missie om bij te dragen aan verruiming van ons collectieve bewustzijn over sterven.